Zarządzenie

przez | 12 maja 2020

Ostrów,  05.05.2020r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2020

Dyrektora SP w Ostrowie z dnia 5 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach przedszkolnych    w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Oddziałów przedszkolnych SP w Ostrowie w okresie od dnia 6 maja 2020r. do dnia 22 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Oddziałów przedszkolnych w SP Ostrów  są prowadzone  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola i w sekretariacie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie

               Dyrektor Grażyna Balawender