Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021.
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie.

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej
im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne
ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu,
że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego
z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem
są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2019/2020,
 • wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (koncepcja funkcjonowania
  i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego
jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

I. Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia
w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska
o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

II. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie
jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym
oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia
  i technologie informatyczne,
 • jest ambitny,
 • jest kreatywny,
 • jest odważny,
 • jest samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.
 • inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych                    i profilaktycznych szkoły).

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność
  za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje
  w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców,
  a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
  i światowej,
 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
  a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania
  w tego typu przypadkach,
 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
  i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców
oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom
  lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom
  oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
  z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
  o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
  o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni
  na ryzyko zachowań ryzykownych,
 3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych
  do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
  i satysfakcji życiowej,
 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów
  i wychowanków zachowań ryzykownych,
 5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej
są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
  i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor szkoły:
 2. stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 4. inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 5. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 6. współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 7. czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 8. nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 9. nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
  w porozumieniu z Radą rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
  w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach
  w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,
 • Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych
  w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski
  do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
  i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych
 • Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
  i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.
 • Pedagog szkolny:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym
  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 • Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
  i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

Lp Data Uroczystość Forma realizacji Odpowiedzialni
1. 1 września 2020r. Gminna Inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Spotkania z wychowawcami. Dyrektor szkoły, Wychowawcy klas
2. Wrzesień 2020r. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego Kampania wyborcza: plakaty, gazetki.
Wybory przeprowadzone zgodnie
z regulaminem samorządu uczniowskiego
Bernadeta Ruchała
3. 7 września 2020r. Narodowe czytanie „Balladyny”
Juliusza Słowackiego
Spotkanie czytelnicze Bernadeta Ruchała
4. 24 września 2020r. Pasowanie na ucznia
klasy I
Impreza klasowa Elżbieta Dubiel
5. 29 września 2020r. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania Zajęcia w klasach Wychowawcy klas
6. 30 września 2020r. Dzień Chłopaka   Imprezy klasowe Wychowawcy klas
7. 2 października 2020r. Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia Projekt Irena Kowal Maria Kochman
8. 16 października 2020r. XX Dzień Papieski Gazetka okolicznościowa, konkurs plastyczny, udział w akcji „Pączek dla Afryki” Elżbieta Dubiel Bernadeta Ruchała i SU
9. 13 października 2020r. Dzień Komisji Edukacji Narodowej Imprezy klasowe Wychowawcy klas
10. Październik 2020r. Szkolny konkurs
 dla klas I-III
„Kolorowa pani jesień”
Konkurs prac plastycznych Wychowawcy
11. Październik 2020r. Zbiórka zniczy
w ramach akcji
„Światełko dla Łyczakowa”
Zbiórka zniczy SU, 4 GZ, 2DH, uczniowie, rodzice
12. Listopad 2020r. Akacja „Zapomniane groby” Porządkowanie grobów, modlitwa, zapalenie zniczy Opiekun SU, zuchy, harcerze
13. 9 listopada 2020r. Dzień Bajek w Oddziale Przedszkolnym Czytanie bajek Karolina Homik
14. 10 listopada 2020r. 11 listopada- Święto odzyskania Niepodległości Akademia/gazetki okolicznościowe Elżbieta Dubiel
15. Listopad 2020r. Dzień Pluszowego Misia. Zajęcia tematyczne
w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III
Katarzyna Silbert, Karolina Homik, wychowawcy klas I-III
16. 30 Listopada 2020r. Andrzejki Imprezy klasowe Wychowawcy klas 0-VI
17. Grudzień 2020r. Spotkanie z Mikołajem Montaż słowno-muzyczny Katarzyna Silbert,
Karolina Homik
18. Grudzień 2020r. Jasełka szkolne, Wigilie klasowe Montaż słowno-muzyczny Bernadeta Ruchała, wychowawcy kl.
19. Grudzień 2020r. Zimowa przerwa świąteczna    
20. Styczeń 2021r. Święto Babci i Dziadka Montaż słowno-muzyczny Wychowawcy klas I-III
21.  1 – 14 lutego 2021r. Ferie zimowe    
22. 9 lutego 2021r. Dzień Bezpiecznego Internetu Lekcje Anna Dzień, Tomasz Horodecki
23. luty 2021r. Bal Karnawałowy dla uczniów klas 0-VI Zabawa Taneczna
(w miarę możliwości)
Wychowawcy klas, rodzice
24. 21(22) lutego 2021r. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego Konkurs wiedzy dla klas IV-VI Bernadeta Ruchała
25. 1 marca 2021r. Dzień Żołnierzy Wyklętych Wystawa Tematyczna Elżbieta Dubiel
26. 8 marca 2021r. Dzień Kobiet Montaż słowno-muzyczny Piotr Grad
27. Marzec 2021r. Olimpiada dla Przedszkolaków Zabawy Sportowe Nauczyciele oddziałów przedszkolnych
28. Marzec 2021r. Szkolny konkurs ortograficzny dla klas IV-VI Konkurs Bernadeta Ruchała
29. 23 marca 2021r. Święto Szkoły Akademia Drużynowa G.Balawender, Elżbieta Dubiel, Anna Dzień
30. 31 marca 2021r.   Wielkanoc Akademia Maria Kochman
31. 22 kwietnia  2021r. Dzień Ziemi Apel, konkurs wiedzy ekologicznej Anna Dzień
32. 30 kwietnia 2021r. Dzień Flagi Święto Konstytucji 3 maja Apel oraz wspólne robienie kotylionów Bernadeta Ruchała
33. maj 2021r. Dzień Rodziny Dzień Sportu Wychowawcy
34. 1 czerwca 2021r. Dzień Dziecka Piesza wycieczka Wychowawcy
35. 25 czerwca 2021r.   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 Akademia Wychowawca klasy VI
36. 1 września 2021r.   Uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 Akademia Maria Kochman

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/2021.

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 3. Dbałość o poprawę frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
 3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych (w dużej mierze poświęconych procedurom dotyczącym zapobiegania COVID-19)..
 3.  Uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia
  a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
 3.  Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.
 4. Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych
  w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.

VII. Harmonogram działań

SFERA Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin
INTELEKTUALNA Rozpoznanie
i rozwijanie możliwości, uzdolnień
i zainteresowań uczniów
Przeprowadzanie
w klasach diagnoz, obserwacje podczas bieżącej pracy
nauczyciele, wychowawcy IX 2020
Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych
na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.
Przygotowanie propozycji zajęć
w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, udział
w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły (w miarę możliwości, zgodnie
z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19)   Przeprowadzenie przez nauczycieli   zajęć lekcyjnych
z wykorzystaniem aktywizujących  metod pracy
nauczyciele                      dyrektor zgodnie
z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby   Zgodnie
z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć
i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie       Zgodnie
z terminami obserwacji lekcji ustalonym w planie nadzoru pedagogicznego  
Kształcenie samodzielnego formułowania
i wyrażania sądów.  
  debata na temat wartości i zasad wolontariatu wychowawcy cały rok
Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji
i wyników egzaminów zewnętrznych  
lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne zestawienia uczniów
z najwyższą średnią
i najlepszą frekwencję
wychowawcy, dyrektor   I 2021 VI 2021  
Uczenie planowania
i dobrej organizacji własnej pracy. Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują. Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości. Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.  
lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego, pedagog szkolny , wychowawcy, zgodnie
z harmonogramem zajęć
MORALNA Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej. Rozwijanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw. działalność charytatywna, wolontariat szkolny, zajęcia wychowawcze   opiekun Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy Zgodnie
z harmonogramem
Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego
i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów
i wzorców moralnych. Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się
z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.
świętowanie rocznic
i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze
na temat patriotyzmu  
nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni
za poszczególne działania  
zgodnie
z kalendarzem uroczystości
i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie  
Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie
z kulturą regionu  
wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze, nauczyciele, wychowawcy terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców
i nauczycieli
Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii   lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,   nauczyciele, wychowawcy   zgodnie
z harmonogramem
Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi
w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji, umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – postawy negocjacji
i mediacji; identyfikowania przyczyn własnego postępowania.  
  lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, pedagog szkolny,   wychowawcy klas   zgodnie z planem wychowawczym 
  Promowanie zdrowego stylu życia. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia
od komputera
i Internetu; zachęcanie
do angażowania się w prawidłowe
i zdrowe zachowanie.  
zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców nauczyciele przyrody i wychowania fizycznego, wychowawcy klas zgodnie
z harmonogramem, planami pracy, programem wychowawczym
SPOŁECZNA   Kształtowanie przekonania
o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej,
a także
o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły  
Omówienie zasad statutu szkoły
i regulaminów szkolnych, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.
wychowawcy IX 2020
Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu
i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych
i rozumienia ich poglądów. Uczenie zasad samorządności
i demokracji  
praca w zespole, funkcjonowanie wśród innych, analiza sytuacji problemowych
i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.   Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.    
pedagog szkolny           wychowawcy     nauczyciele     opiekun samorządu                     zgodnie z harmonogramem zajęć     IX 2020                  
Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego Udział w akcji sprzątanie świata, konkursach ekologicznych
i przyrodniczych. Udział w akcjach charytatywnych
na rzecz zwierząt,
w akcji „FLOREK” .  
dyrektor, nauczyciele, drużynowi, wychowawcy cały rok
Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów
na zajęciach lekcyjnych. Zwiększenie współpracy
z rodzicami
w zakresie kontroli obowiązku szkolnego
analiza frekwencji uczniów       systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, indywidualne spotkania z rodzicami,   dyrektor sporządzanie miesięcznych zestawień
Zgodnie
z harmonogramem zebrań ustalonym na dany
rok szkolny
EMOCJONALNA   Nauka nabywania świadomości własnych słabych
i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości
  lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce – wskazanie konkretnych zajęć wychowawcy, pedagog szkolny   zgodnie
z harmonogramem
Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły zajęcia integracyjne
w klasach     lekcje wychowawcze
z wykorzystaniem filmu o agresji i jej unikaniu
pedagog szkolny   wychowawcy       według potrzeb

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 2. analizę dokumentacji,
 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. rozmowy z rodzicami,
 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Pedagogiczną
w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów
w Ostrowie w dniu  15 września 2020r.