KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie (dalej SP) przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja Administratora danych osobowych

[Administratorzy]

Administratorem danych osobowych (ADO) jest:

 1. Dyrektor Szkoły;
 2. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail rodoostrow@onet.pl lub pisemnie na niżej wskazane adresy siedziby administratorów.
 3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się ze ww. ADO. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adresy e-mail lub pisemnie na adresy korespondencyjne wskazane poniżej.

[Przetwarzanie danych]

Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
 • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;
 • kontaktu z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi oraz weryfikującymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności  przez e-mail oraz telefon;
 • realizacji zobowiązań zawartych w umowach oraz porozumieniach;
 • dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych z jednostką umów, w tym na potrzeby toczących się postępowań rejestrowych, sądowych czy dotacyjnych;
 • archiwizacji powierzonej za Państwa zgodą dokumentacji oraz zapewnienie jej rozliczalności;
 • realizacji statutowych celów jednostki, w szczególności edukacji;
 • organizacji imprez oraz festiwali oraz innych imprez o charakterze użyteczności publicznej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

[Przekazywanie danych]

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, w szczególności na potrzeby realizacji statutowych celów jednostki, w tym podmiotów współpracujących przy organizacji imprez, wyjazdów czy uroczystości.

[Pani/Pana prawa]

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania.
  • Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na rodoostrow@onet.pl albo pismo na adres siedziby.
  • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami lub z wyznaczonym przez Szkołę Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

[Administratorzy i dane kontaktowe administratorów]

 1. Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie SP:
  • Ostrów 5a, 37-207 Gać
 2. ADO: Dyrektor Szkoły – Grażyna Balawender
 3. IOD: Anna Dzień – rodoostrow@onet.pl