Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie w czasie epidemii COVID-19 od dnia 1.09.2020

(Opracowano na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.)

Informacje wstępne:

Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie ich pobytu    w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie.

Regulaminowi podlegają zasady organizacji zajęć uczniów na terenie szkoły

i obiektów szkolnych.

Regulamin       dotyczy       nauczycieli,       uczniów       i      ich       rodziców/opiekunów oraz pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie. Znajomość regulaminu i podstawowych zasad bhp jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i personelu szkoły.

Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19:

 • Wariant A- kształcenie stacjonarne

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla   szkół   i   placówek   oświatowych.   Szkoła   rozpoczyna   rok   szkolny,    jak  w poprzednich latach, w formie stacjonarnej. Oznacza to stacjonarną działalność organów szkoły, w tym rady pedagogicznej.

 • Wariant B- mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w szkole. Decyzję podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 • Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć lub części zajęć w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia uczniów ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła. Za takie zagrożenie można uznać zachorowanie na COVID-19 choćby jednego z uczniów szkoły lub członka jego rodziny,    z którym pozostaje on w styczności, a także pracownika szkoły (i odpowiednio członka jego rodziny). O zagrożeniu świadczyć może wystąpienie dużego ogniska zachorowań na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła (w tej samej miejscowości, gminie czy powiecie).

 Od 1 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie rozpoczyna się rok szkolny 2020/2021 w formie stacjonarnej (wariant A)

z zachowaniem  odpowiedniego reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Dyrektor:

 • Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 • Odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19.
 • Dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły. W miarę możliwości rekomenduje taką organizację pracy szkoły i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne  godziny przerw lub zajęć na boisku, spożywania posiłków na stołówce) oraz unikanie częstej  zmiany pomieszczeń,  w których odbywają się zajęcia.
 • Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice oraz płyny dezynfekujące.
 • Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły z informacją o obowiązkowej dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące do placówki.
 • Umieszcza w widocznym miejscu plakaty – instrukcje: z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek oraz maseczki,  dezynfekcji rąk (przy dozownikach  z płynem dezynfekcyjnym).
 • Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o regulaminie funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19 oraz o odpowiedzialności za decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie go na stronie szkoły: sp_ostrow@poczta.onet.pl
 • Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet lekarski) wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maseczki, rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (temperatura, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.
 • Zapewnia  codzienną  dezynfekcję  wykorzystywanych  do  zajęć  pomocy  naukowych  oraz sprzętu sportowego.
 • Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 • Odpowiada  za  znajomość  i  stosowanie   przez  pracowników   procedur  postępowania   na wypadek podejrzenia zakażeniaCOVID-19.
 • Prowadzi spotkania z pracownikami i  zwraca  im  uwagę,  aby  kładli  szczególny  nacisk na profilaktykę zdrowotną.
 • Umieszcza na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły, sekretariacie i pokoju nauczycielskim numery telefonów do:
  • Organu prowadzącego: tel. (016)-641-14-29,
  • Kuratorium Oświaty: tel. (017) -867-11-42,
  • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: tel. (016) 648-79-01,
  • Służb medycznych: tel. alarmowy 999 lub 112.
 • Zobowiązuje     pracowników     do    zachowania     zasad    szczególnej    ostrożności    podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 • Określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.
 • Zapewnia w szkole co najmniej jeden termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
 • Instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów

chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

 • Instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych  na  terenie  szkoły,  dyrektor  natychmiast  odsunie  pracownika  od  pracy     i powiadomi właściwą miejscowo Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Wstrzymuje też przychodzenie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.
 • Zobowiązuje pracowników aby stosowali się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wymogi dotyczące uczestnictwa uczniów w zajęciach szkolnych w systemie stacjonarnym.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  oraz  gdy  domownicy  nie  przebywają  na  kwarantannie   lub   w  izolacji  w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 •  W żadnym wypadku w zajęciach szkolnych nie mogą uczestniczyć dzieci z gospodarstw domowych, w których domownicy objęci są kwarantanną lub przebywają w izolacji.
 •  W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci z objawami chorobowymi (typu podwyższona temperatura, kaszel, katar, ogólne zmęczenie) lub dzieci rodziców, u których występują objawy charakterystyczne dla SARS-cov-2.

Rodzice /prawni opiekunowie:

 • Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do zapoznania się z Regulamin

 funkcjonowania  Szkoły  Podstawowej  im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie

w czasie epidemii COVID-19 dostępnym na stronie szkoły: www.spostrow.gac.pl

 •  Ucznia może przyprowadzić i odebrać tylko jedna osoba.
 • Osoba  przyprowadzająca  i  odbierająca  dziecko,  nie  może   być  objęta  kwarantanną   lub z występującymi objawami chorobowymi (zaleca się samokontrolę temperatury ciała rodziców, osób odbierających dziecko oraz dzieci, które będą uczęszczały do szkoły).
 • Pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas przebywania w szatni, na korytarzu, w łazience, bibliotece, świetlicy oraz na boisku szkolnym.
 • Nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas lekcji.
 • Zasłanianie nosa i ust przez dziecko w czasie lekcji jest dobrowolne.
 • Rodzice dbają aby dzieci nie przynosiły ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
 • Regularnie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk mydłem z wodą, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Celem zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunem, rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracowników szkoły.
 • Rodzice są zobowiązani do tego, aby do szkoły przychodziło wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 • W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, nie będzie on mogło pozostać w szkole.  Rodzic  (prawny  opiekun)  bezwzględnie  zobowiązany  jest  odebrać  dziecko  ze szkoły.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzający dziecko do szkoły muszą posiadać środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki lub przyłbice) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dziecka, jak również w trakcie przebywania w budynku szkoły.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przebywać z dzieckiem wyłącznie w wyznaczonej przestrzeni, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem z zachowaniem dystansu

społecznego 1,5 m.

 • Po przejęciu dziecka przez pracownika szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek szkolny.
 • Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i ze szkoły, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).
 • Przebywanie rodzica i innych osób z zewnątrz w szkole powinno być ograniczone niezbędnego minimum.
 • Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Pracownicy szkoły i osoby sprawujące opiekę nad dziećmi.

 • Wszystkich pracowników szkoły przy wejściu do placówki obowiązuje każdorazowa dokładna dezynfekcja dłoni.
 • Kontakt pracowników szkoły z dziećmi przebywającymi pod opieką powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
 • W razie sprawowania kontaktowej opieki nad dzieckiem: pomocy w czynnościach higienicznych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej itp. zaleca się używanie przez osoby sprawujące opiekę indywidualnych osłon ust i  nosa,  jednorazowych  rękawiczek oraz dezynfekcję rąk przed przystąpieniem do takich czynności, jak i po ich wykonaniu.
 • Osoby przebywające w jednej sali, powinny zachować między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m.
 • Dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi zaleca się codzienne samokontrolne pomiary temperatury ciała i obserwowanie stanu zdrowia.
 • Pracownicy szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni poza salą lekcyjną, w której prowadzą zajęcia.
 • Pracownicy szkoły, którzy zauważą u siebie niepokojące objawy chorobowe, nie mogą przyjść się do pracy.

Nauczyciel:

 • Wyjaśnia     dzieciom,    jakie    zasady     bezpieczeństwa     obecnie    obowiązują     w     szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Po każdej lekcji wietrzy salę lekcyjną.
 • Zwraca uwagę, by uczniowie często, regularnie i w odpowiedni sposób myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, itp.
 • Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 • Jeżeli wykorzystuje sprzęt sportowy, dba o jego dezynfekcję.
 • Czuwa nad zachowaniem dystansu społecznego między dziećmi.
 • Przypomina o unikaniu dotykania wspólnych powierzchni (ławki, krzesła, ściany, poręcze itp.).

Panie sprzątające.

 • Dba o higienę rąk – myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd. zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.
 • Pracuje w rękawiczkach.
 • Wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.
 • Regularnie i starannie myje i dezynfekuje ciągi komunikacyjne.
 • Myje i dezynfekuje powierzchnie dotykowe w tym: poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), parapety, biurka, półki, szafki, półki indywidualne i inne przedmioty.
 • Myje i dezynfekuje pomoce dydaktyczne i sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych po każdym użyciu przez grupę.
 • Prowadzi bieżącą dezynfekcję toalet.
 • Ma obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów (należy ściśle przestrzegać zaleceń

producenta znajdujących się na opakowaniu środka oraz czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń).

 • Ma obowiązek czyszczenia blatów stołów, poręczy krzeseł na stołówce szkolnej po każdym odejściu dziecka od stolika. Powierzchnie te dezynfekuje odpowiednim środkiem.
 • Zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

PONADTO

 • Osoby odpowiedzialne za odbiór/dostawę towaru mają obowiązek używać masek, rękawic ochronnych.
 • W czasie odbioru towaru powinna być zachowana bezpieczna odległość. Należy zrezygnować z podawania ręki.
 • Osoba odpowiedzialna za przechowywanie żywności musi regularnie myć powierzchnie dotykowe z użyciem wody i detergentu oraz dokonywać ich dezynfekcji. Zapis dotyczy także wyposażenia magazynów oraz urządzeń do przemieszczania wewnętrznego towarów.

Ogólne zasady sanitarne obowiązujące w szkole.

 • Jedna grupa uczniów/klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali,  która przynajmniej raz  na godzinę zostanie wywietrzona.
 • W placówce,  dostęp  do  przestrzeni  wspólnej  użytkowanej  przez  dzieci,  osoby  trzecie  ( przyprowadzające/odbierające) i pracowników szkoły ogranicza się do minimum.
 • Uczniowie  mogą korzystać z boiska szkolnego i placu zabaw w czasie lekcji i przerw.
 • Po każdej grupie     przedmioty i sprzęty znajdujące się na placu zabaw/boisku są myte i dezynfekowane. Te same czynności przeprowadza się na koniec dnia.
 • Na  terenie   szkoły   (przy wejściu do szkoły, gabinet lekarski)   jest   do dyspozycji termometr bezdotykowy, do monitorowania temperatury ciała dziecka, gdyby wystąpiły                 u niego niepokojące objawy chorobowe.
 • W przypadkach wystąpienia  objawów  chorobowych  i  podwyższonej  temperatury  ciała  u dziecka, należy je odizolować w odrębnym w wyznaczonym do tego pomieszczeniu (wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, będzie to gabinet pielęgniarki szkolnej) i niezwłocznie poprosić opiekunów, aby je odebrali, a także zgłosić zaistniałą sytuację dyrektorowi szkoły, który powiadomi najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną.
 • W przypadkach wystąpienia  objawów  chorobowych  i  podwyższonej  temperatury  ciała  u pracownika szkoły: nauczyciela sprawującego opiekę, opiekuna, pracownika obsługi, administracji należy taką osobę odizolować w odrębnym, wyznaczonym do tego pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej), zgłosić zaistniały fakt dyrektorowi szkoły, który powiadomi najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i podejmie stosowne działania według obowiązujących procedur.

Szczegółowe zasady sanitarne obowiązujące podczas przebywania uczniów i nauczycieli na terenie szkoły:

 1. szatnia szkolna
 • Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 5 – 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 • Pamięta o wyłączeniu telefonu komórkowego i nie używa go podczas pobytu w szkole.
 • Wchodząc do budynku szkoły uczeń dezynfekuje ręce. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do stosowania środków dezynfekujących, myje ręce wodą i mydłem.
 • Uczeń udaje się do szatni, gdzie zostawia ubranie wierzchnie i zmienia obuwie, pamięta by nie podawać ręki na powitanie i zachować dystans społeczny.
 • Do szatni przydzielonych poszczególnym klasom uczniowie wchodzą pojedynczo.
 • Z    szatni    uczeń    bezpośrednio    udaje    się   do    sali,    w    której    odbywają     się    lekcje, nie przemieszcza się niepotrzebnie po budynku szkoły.
 • W czasie przerw uczeń nie przebywa na terenie szatni.
 • Po zakończonych lekcjach uczeń udaje się bezpośrednio do szatni, przed wyjściem z budynku dezynfekuje ręce.
 • korytarz szkolny/klatka schodowa
 • Podczas przerwy uczeń/pracownik szkoły pamięta o zachowaniu dystansu społecznego- minimum 1,5 m od innych osób.
 • Obowiązkowo zasłania usta i nos, unika niepotrzebnego dotykania elementów przestrzeni wspólnej (np. ławki, ściany, poręcze, wyłączniki światła itp.).
 • Unika większych skupisk. Zgłasza nauczycielowi fakt złego  samopoczucia  i stosuje  się  do wskazówek i poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • W wiarę możliwości, po każdej przerwie, należy wietrzyć korytarze szkolne, klatki schodowe i dezynfekować powierzchnie oraz elementy stałe.
 • sala lekcyjna/sala gimnastyczna
 • W sali obowiązują  ogólne zasady higieny:  częste  mycie  rąk,  ochrona podczas  kichania  i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przysłanianie nosa i ust w czasie lekcji jest dobrowolne.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W  sali  gimnastycznej  używany  sprzęt  sportowy  oraz  podłoga  są  myte  detergentem  lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy (a w razie potrzeby także w czasie zajęć) należy wietrzyć sale.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Sprzęt  i  materiały  wykorzystywane  podczas  zajęć  należy  czyścić   lub  dezynfekować po każdej lekcji.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to  nie  dotyczy   dzieci   ze   specjalnymi   potrzebami   edukacyjnymi,   w   szczególności  z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich  zabawek  innym,  natomiast  opiekunowie  dziecka  powinni  zadbać  o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, przedmiotu.
 • Zajęcia pozalekcyjne  ( kółka przedmiotowe, zespoły wyrównawcze itp.) prowadzone są    w salach lekcyjnych/sali gimnastycznej, gdzie obowiązują wymienione wyżej procedury.
 • świetlica
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • Na świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas  kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przysłanianie nosa i ust jest dobrowolne.
 • Podczas zajęć świetlicowych uczeń/pracownik szkoły pamięta o zachowaniu dystansu społecznego- minimum 1,5 m od innych osób.
 • Uczeń unika większych skupisk. Zgłasza nauczycielowi fakt złego samopoczucia i stosuje się do wskazówek i poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w pomieszczeniach świetlicowych, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 • W pomieszczeniach świetlicowych używany sprzęt , wyposażenie oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdej grupie.
 • Świetlicę należy wietrzyć  (nie  rzadziej,  niż  co  godzinę  w  trakcie  przebywania  dzieci  w    świetlicy),    w    tym    w    szczególności     przed     przyjęciem     wychowanków  oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na świetlicę niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie   to   nie   dotyczy    dzieci    ze    specjalnymi    potrzebami    edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • biblioteka szkolna
 • W bibliotece szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny.
 • Przysłanianie nosa i ust jest obowiązkowe.
 • Uczeń/pracownik szkoły pamięta o zachowaniu dystansu  społecznego-  minimum  1,5  m od innych osób. Równocześnie w bibliotece może przebywać maksymalnie 10 osób.
 • Pobyt ucznia w bibliotece powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
 • Konieczny jest okres 2 dni kwarantanny dla  książek  i  innych  materiałów  oddawanych  do biblioteki.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w bibliotece, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 • W bibliotece powierzchnie użytkowe są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu pracy (w miarę potrzeby po każdej przerwie).
 • Bibliotekę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę.
 • stołówka szkolna
 • Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 • Na stołówce uczniowie korzystają z ciepłych posiłków, które wydawane są w systemie zmianowym i spożywane przy stolikach, w miarę możliwości, z rówieśnikami z danej klasy.
 • Na teren stołówki uczniowie wchodzą zachowując dystans społeczny, mają przysłonięte  nos i usta. Z osłoniętą twarzą odbierają posiłek, zajmują miejsca przy stoliku, oddają naczynia i sztućce po posiłku. Osłonę nosa i ust zdejmują tyko na czas posiłku.
 • Po każdej grupie uczniów blaty stołów i poręcze krzeseł są dezynfekowane.
 • Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 • Przed skorzystaniem ze stołówki przez kolejna grupę należy przewietrzyć pomieszczenie     i zachować odstęp czasowy.
 • pomieszczenie do odizolowania osoby
 • W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone do odizolowania osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (gabinet pielęgniarki). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący.
 • Po każdym pobycie dziecka lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów   choroby   COVID-19,   pomieszczenie   powinno   zostać   zdezynfekowane przez obsługę szkoły przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

Zasady obowiązujące w razie nagłego wypadku z udziałem ucznia.

 • W razie nagłego wypadku obowiązują dotychczas wiążące procedury, w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (z zachowaniem reżimu sanitarnego: dezynfekcja rąk, jednorazowe rękawiczki, osłona ust i nosa).
 • Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem bezzwłocznie powiadamia o wypadku rodziców dziecka, dyrektora szkoły i inspektora BHP.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy   wejściu   głównym,   w   widocznym   miejscu   znajdują   się    numery   telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły, są zobowiązane dezynfekować   dłonie   lub   zakładać   rękawiczki   ochronne,   zakrywać   usta   i   nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu i po skorzystaniu z toalety.
 • Dyrektor przeprowadza monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych,

ciągów   komunikacyjnych,   dezynfekcji   powierzchni   dotykowych–   poręczy,   klamek   i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego   do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących   infekcję   dróg   oddechowych   oraz   gdy   domownicy   nie    przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 • Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej mają pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania się stanu

zdrowie zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów  infekcji   dróg   oddechowych   powinien   on   skontaktować   się   telefonicznie  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy dokładnie zdezynfekować oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego   Inspektora        Sanitarnego                                dostępnych             na                               stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 • W przypadku zgłoszenia  przez  ucznia  lub  zauważenia  u  niego  symptomów  choroby  np. kaszel, temperatura, duszności, nauczyciel natychmiast informuje (np. telefonicznie) dyrektora szkoły.
 • Uczeń      pod      opieką      wyznaczonej      przez       dyrektora       osoby       przechodzi do odizolowanej sali (gabinet lekarski), pozostaje w niej do momentu odebrania przez rodziców/prawnych opiekunów.
 • Dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów ucznia oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  o  zaobserwowanych  objawach   chorobowych   i   stosuje   się   ściśle do wydawanych instrukcji.
 • O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje również rodziców uczniów przebywających w tym dniu w szkole.
 • Pomieszczenia, w których przebywał uczeń są jak najszybciej dezynfekowane.

Sposób prezentacji Regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej

im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie w czasie epidemii COVID-19

 1. Umieszczenie     treści    dokumentu     na     stronie    internetowej     szkoły     i    zobowiązanie rodziców/uczniów do zapoznania się z nim.
 2. Przypomnienie procedur:
  1. uczniom- na pierwszym spotkaniu z wychowawcą
  1. rodzicom- na pierwszym zebraniu klasowym
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią regulaminu.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanym regulaminie może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lub Rada Rodziców. Proponowane zmiany musza być zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz obowiązującym prawem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie

mgr Grażyna Balawender