WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE Szkoły Podstawowej w Ostrowie obowiązujące od 1 września 2020 r. zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS

Od 1 września 2020 r.  w całej Polsce szkoły i inne placówki oświatowe otwierane są przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne są dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor może zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinię tę – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – można uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Zasady ogólne

DO SZKOŁY MOŻE UCZĘSZCZAĆ UCZEŃ BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH INFEKCJĘ DRÓG ODDECHOWYCH ORAZ GDY DOMOWNICY NIE PRZEBYWAJĄ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH LUB W IZOLACJI

DO PRACY W SZKOLE MOGĄ PRZYCHODZIĆ JEDYNIE OSOBY BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH INFEKCJĘ DRÓG ODDECHOWYCH ORAZ GDY DOMOWNICY NIE PRZEBYWAJĄ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH LUB W IZOLACJI

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

Pomieszczenia; zabawki i sprzęt edukacyjny; place zabaw i boiska szkolne

Z pomieszczenia, w którym przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować lub wyprać. Po każdych zajęciach z użyciem sprzętów sportowych, np. piłek, skakanek należy je dokładnie czyścić lub zdezynfekować.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Dzieci nie powinny przynosić ze sobą do placówki oświatowej niepotrzebnych przedmiotów, zabawek z domu. Nie dotyczy to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i/lub ze specyficznymi problemami rozwojowymi.

Pomieszczenia oraz części wspólne (korytarze)  należy wietrzyć co godzinę, w czasie przerw, a także w trakcie zajęć – w razie potrzeby.

Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup. Sprzęt na placu zabaw i boisku powinien być regularnie  – przynajmniej jeden raz w ciągu dnia – czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć miejsce taśmą i wyłączyć czasowo z użytku.

Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Szatnia

Jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks szatni lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

Świetlica

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Toalety

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

Opiekunowie/nauczyciele i pozostali pracownicy

Wszyscy pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni zakładu pracy, wynoszący min.  1,5 m.

Pracownicy  niepedagogiczni nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelom opiekującym się wychowankami.

W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Należy również wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę z objawami chorobowymi.

Ogólna informacja dla nauczycieli powinna wisieć w dostępnym dla nich miejscu, np. w pokoju nauczycielskim lub/i w salach (Załącznik nr 1).

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u personelu zakażenia wirusem lub zachorowania na COVID-19

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów  pracownik pozostaje w domu, nie przychodzi do pracy, niezwłocznie informując o tym  przełożonego.

Pracownik z podejrzeniem zakażenia wirusem powinien również telefonicznie skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112.

W przypadku wystąpienia u pracownika podczas wykonywania czynności służbowych niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Przełożony ma również obowiązek w takiej sytuacji powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydanych instrukcji i poleceń. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać czyszczeniu i dezynfekcji.

W łatwo dostępnym miejscu należy umieścić potrzebne numery telefonów w tym służb sanitarno-epidemiologicznych (Załącznik nr 2).

Do 1 września 2020 r. wszyscy pracownicy placówki zostaną zapoznani z niniejszą procedurą podczas  spotkania z przełożonym. Zostanie im również zwrócona uwaga na to, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną. 

Udział w spotkaniu potwierdzą wpisem na liście obecności (Załącznik nr 3)

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia/wychowanka zakażenia wirusem lub zachorowania na COVID-19

Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

Na pomiar temperatury dziecka należy uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego (Zgoda – załącznik nr 4).

Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m  odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.

Procedura szybkiego kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka

Każdy nauczyciel powinien mieć dostęp do numerów telefonów  rodziców dzieci poprzez możliwość wygenerowanie takiej informacji przy użyciem dziennika elektronicznego lub listy imiennej z danymi kontaktowymi zabezpieczonej w danej sali w zamykanej na klucz szafce. 

Rodzice/opiekunowie prawni

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

W placówce należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – osłona nosa i ust; rękawiczki; dezynfekcja dłoni.

Każdy rodzic, wchodząc do placówki, jest zobligowany do dezynfekcji rąk oraz używania środków ochrony indywidualnej – przy wejściu powinni założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos. 

Przy wejściu do placówki  powinna zostać umieszczona informacja dla rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 5)

Żywienie

Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, jeśli takie znajduję się na terenie placówki. W kuchni oraz miejscach wydawania posiłków należy zachować zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy 1,5 m, a jeśli to nie jest możliwe – środki ochrony osobistej (płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów).

Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.  Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.  Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

Przy odbiorze pożywienia od osoby obsługującej catering w gminie należy zachować szczególną ostrożność. Osoby dowożące oraz odbierające posiłki powinny mieć nałożone maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowego użytku.

Środki higieniczne/środki ochrony indywidualnej

Należy stosować się do zasad higieny, myjąc często ręce. Pracownicy, opiekunowie i dzieci powinni dokładnie i regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na nos i usta, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka). Dzieci i pracownicy nie muszą nosić maseczek ochronnych oraz jednorazowych rękawiczek na terenie placówki.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych powinny być wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk (Załącznik nr 6).

Dezynfekcja rąk i powierzchni

Przy wejściu do placówki należy zorganizować miejsce z płynem do dezynfekcji rąk oraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do placówki (Załącznik nr 7).

W salach również powinien znajdować się taki płyn do użytku dzieci i pracowników. Dzieci korzystają z niego pod nadzorem dorosłego opiekuna. Przy dozownikach powinny znajdować się również instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk (Załącznik nr 8).

Pracownicy obsługi zobligowani są  do dezynfekcji powierzchni dotykowych: blatów stolików i oparć krzesełek, zabawek, mebli w salach, klawiatury komputerów, gdzie przebywają dzieci przynajmniej raz dziennie (np. po zajęciach, aby przygotować pomieszczenie do kolejnego dnia).  Powinni również kilkukrotnie w ciągu dnia dezynfekować wspólne części użytkowe tj. ubikacje, krany, klamki, poręcze, włączniki. Oprócz tego zobligowani są do dezynfekcji stolików i krzeseł w punkcie wydawania posiłków i jadalniach po każdej grupie oraz do mycia i wyparzania naczyń w min. 60 stopniach.

Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia zdezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.

Po dezynfekcji każdorazowo pracownicy obsługi odnotowują takie działanie w karcie monitorowania (Załącznik nr 9)

Procedura dowozu uczniów

Danym środkiem transportu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.
 • 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

Procedura szybkiego kontaktu z dyrektorem placówki

Pracownicy placówki powinni mieć możliwość szybkiego kontaktu z dyrektorem placówki oświatowej w celu raportowania o liczebności grup lub informowania o sytuacjach podejrzenia zakażeniem. Na spotkaniu z pracownikami dyrekcja udostępni pracownikom numer telefonu do szybkiego kontaktu z nim.

   Opracował :

Gł. Specj. ds. bhp inż. Wiesław Żak

Przemyśl 20.08.2020 r.

Załącznik nr 1

Informacja dla nauczycieli/opiekunów

Nauczycielu,

 • Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
 • Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 • Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład.
 • Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Załącznik nr 2

Numery telefonów

GMINA ……………………………… (organ prowadzący)

Nr telf. ……………………………….

…………………………………..

…………………………………..

KURATORIUM OŚWIATY w RZESZOWIE – ODDZIAŁ w …………………………………………

Nr telf……………………………………….

PAŃSTWOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w ……………………………………….

Nr telf…………………………………………..

POGOTOWIE RATUNKOWE

999

NUMER ALARMOWY

112

Załącznik nr 3

Spotkanie informacyjne  z pracownikami na temat procedury postępowania w przypadku podejrzenia u personelu zakażenia wirusem lub zachorowania na COVID-19 oraz zapoznania pracowników z zasadami wewnętrznej procedury bezpieczeństwa

Lista obecności

Lp. Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Podpis pracownika
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Załącznik nr 4

Zgoda rodzica/opiekuna

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury mojego dziecka …………………………………………… w razie stwierdzenia przez opiekuna jego złego samopoczucia lub podejrzenia niepokojących objawów zdrowotnych.

W sytuacji stwierdzenia u mojego dziecka symptomów chorobowych i po telefonicznym kontakcie ze mną,  zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki oświatowej.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję  obowiązujące  zasady opieki i edukacji wdrożone w danej placówce od 1.09.2020 r. w związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa.

………………………………………

(podpis rodzica/opiekun prawnego)

Załącznik nr 5

Informacja dla rodzica/opiekuna prawnego

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola/szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Załącznik nr 6

INSTRUKCJA MYCIA RĄK

http://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/mycie-r%C4%85k-kwadrat.png

Załącznik nr 7

INFORMACJA

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego każda osoba jest zobligowana zdezynfekować ręce przed wejściem do placówki.

DZIĘKUJEMY

Załącznik nr 8

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI RĄK

Instrukcja dezynfekcji rąk wg. EN 1500

Załącznik nr 9

W przedszkolach i szkołach pracę zaczynamy od mycia zabawek, a następnie przechodzimy do dezynfekcji. Dezynfekcja zabawek nie może być przeprowadzona bez mycia.

Zabawki, z których korzystają dzieci należy czyścić w dwóch etapach:

1.     Mycie/czyszczenie

W pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić zabawkę. Trzeba dokładnie wyczyścić jej powierzchnię chusteczkami czyszczącymi lub wyszorować szarym mydłem i przemyć ciepłą wodą. W ten sposób usuwamy brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Na tym etapie wystarczy zwykłe szare mydło – specjalne preparaty nie są konieczne do mycia, choć naszym zdaniem ułatwiają pracę. Ważne jest natomiast to, by często wymieniać gąbki.

Podczas mycia trzeba zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia, chropowate powierzchnie.
Mycie usuwa większość bakterii – problem pojawia się w przypadku wirusów, prątków i grzybów, które może usunąć jedynie dezynfekcja.

2.     Dezynfekcja

Pod tym terminem rozumiemy proces, w efekcie którego giną wszelkie drobnoustroje, które żerują i rozmnażają się na powierzchni zabawek.

Jeżeli do dezynfekcję wykonamy od razu, bez uprzedniego czyszczenia – skuteczność będzie niewystarczająca, ponieważ drobnoustroje mogą przetrwać pod warstwą tłuszczu i brudu. W przeciągu doby ich liczba może się zwiększyć do stanu sprzed dezynfekcji.

Proszę pamiętać, by ściśle przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wypisanych na używanych preparatach – ten czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego.

Karta monitorowania czystości i dezynfekcji pomieszczeń

Miejsce Plac zabaw i boiska (urządzenia i sprzęt sportowy)             Stołówka (blaty stolików  i oparcia  krzeseł)             Sale/klasy (blaty stolików, oparcia krzeseł, biurko, klawiatura komputera, zabawki, pomoce dydaktyczne, powierzchnie mebli)   Wspólne pomieszczenia użytkowe (ubikacje, krany, poręcze, włączniki)      
Częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji 1/dzień po każdej grupie 1/dzień 3/dzień
Data          
Godzina  
Podpis pracownika  
Data          
Godzina  
Podpis pracownika
Data          
Godzina  
Podpis pracownika
  Data          
Godzina  
Podpis pracownika
Data          
Godzina  
Podpis pracownika
Data          
Godzina  
Podpis pracownika
Data          
Godzina  
Podpis pracownika
Data          
Godzina  
Podpis pracownika
Data          
Godzina  
Podpis pracownika
Data          
Godzina  
Podpis pracownika
Data          
Godzina  
Podpis pracownika